Voorwaarden

1.1 De deelnemers kunnen via www.sportaculair.academy online inschrijven voor één of
meerdere lessenreeksen en/of stages die worden georganiseerd. Lessenreeksen worden
doorheen het hele jaar georganiseerd; (week)stages gaan door tijdens de
vakantieperiodes. Mondelinge en/of telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard.

1.2 De lessenreeksen worden kenbaar gemaakt via verschillende kanalen (website,
Facebook, Instagram…) en kunnen 5, 6 of 7 weken duren aaneensluitend. Deze gaan
telkens door op woensdagnamiddag en op zaterdagvoormiddag of zondagvoormiddag.
Een stage duurt 1 week (van maandag tot en met vrijdag) tenzij anders aangekondigd.
Inschrijvingen voor de stages voor kortere periodes (bv. op dagbasis, voor- en/of
namiddag) worden niet aanvaard.

1.3 De inschrijvingsperiode voor elke lessenreeks en elk van de stages loopt steeds van 1
januari tot en met de start van de lessenreeks of stage (respectievelijk, paasvakantie en/of
grote vakantie). Inschrijvingen ontvangen tijdens deze periode worden behandeld volgens
het principe ‘first come, first served’ en dit tot het maximaal aantal deelnemers is bereikt.

1.4 Wanneer een lessenreeks en/of stage volzet is, ontvangt u daarvan een elektronische
melding. U kan er dan voor kiezen om te worden opgenomen op een wachtlijst. U ontvangt
van Sportaculair Academy een bericht zodra er een plaats is vrijgekomen.

1.5 Indien uw kind op medisch vlak een speciale behandeling behoeft (allergie,
medicatie, verzorging) is het essentieel dat Sportaculair Academy hiervan op de hoogte is.
U verbindt er zich daarom toe om alle noodzakelijke en nuttige informatie bij de online
inschrijving te vermelden in het vak daartoe bestemd.


2 Bevestiging en betaling

2.1 Binnen de 15 kalenderdagen na uw inschrijving, ontvangt u per e-mail een
bevestiging van uw inschrijving samen met een uitnodiging tot betaling van het
inschrijvingsgeld. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief.

2.2 De betaling moet plaatsvinden voor de aanvang van de lessenreeks en/of stage en
binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van de uitnodiging tot betaling. Uw voorrang
van inschrijving vervalt als uw betaling niet binnen die tijdsspanne is voldaan.


3 Annulering

3.1 Annulering door vzw Sportaculair Academy: Sportaculair Academy houdt zich het
recht voor om een stage, een les of een lessenreeks te annuleren wegens omstandigheden
buiten de wil van Sportaculair Academy om. U wordt hiervan zowel telefonisch/whatsapp
als per e-mail op de hoogte gebracht. Bij annulering door Sportaculair Academy worden
de reeds betaalde inschrijvingsgelden integraal teruggestort.

3.2 Annulering door de deelnemer: Een inschrijving voor een individuele of groepsles,
lessenreeks en/of stage kan steeds schriftelijk geannuleerd worden door de deelnemer.
Elke annulering van een individuele of groepsles brengt een annuleringskost van €10 met
zich mee indien de deelnemer de Academy (trainer) niet verwittigt 24h voor het startuur
van de respectievelijke les. Een annulering van een lessenreeks en/of stage brengt een
annuleringskost van 25 euro met zich mee.


3.2.1
Gebeurt de annulering 30 kalenderdagen voor de lessenreeks en/of stage
(aanvangsdatum lessenreeks/stage niet meerekenen), dan wordt het reeds gestorte
inschrijvingsgeld, behoudens de annuleringskost van 20 euro, volledig teruggestort.


3.2.2 Gebeurt de annulering binnen de 30 kalenderdagen voor de aanvang van de
lessenreeks/stage (aanvangsdatum sportkamp niet meerekenen) dan is er naast de
annuleringskost, een administratieve kost gelijk aan 50% van de totale kostprijs van de
stage, verschuldigd.


3.2.3 Ongeacht het tijdstip, wordt bij een annulering ten gevolge van ziekte of ongeval
van de deelnemer, enkel de annuleringskost van 15 euro in aanrekening gebracht op
voorwaarde dat Sportaculair Academy (i) hiervan onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld
en (ii) uiterlijk binnen de 3 kalenderdagen een origineel gedateerd medisch attest
ontvangt.


3.3 Afwezigheid tijdens de lessenreeks en/of stage: Afwezigheid tijdens of onderbreking
van de lessenreeks en/of stage om redenen anders dan in 3.2.3 geven geen recht op
terugbetaling.

4 Fiscale voordelen en attesten


4.1 Tussenkomst mutualiteit – werkgever: Verschillende mutualiteiten en werkgevers
komen tussen in de kostprijs voor de deelname aan sportkampen. U dient zelf na te gaan
of uw mutualiteit of werkgever voorziet in dergelijke tussenkomst. In voorkomend geval
beschikt uw mutualiteit of werkgever over een standaardformulier dat door Sportaculair
Academy moet worden ingevuld. U wordt verzocht dit formulier bij de aanvang van het
stage aan Sportaculair Academy te bezorgen, zodat we dit u ingevuld kunnen
terugbezorgen uiterlijk op de laatste dag van de stage. Formulieren die na afloop van het
sportkamp worden afgegeven, worden niet meer ingevuld.


4.2 Fiscale attesten: Het inschrijvingsgeld voor deelnemers onder de 12 jaar is fiscaal
aftrekbaar op voorwaarde dat de inschrijver de deelnemer fiscaal ten laste heeft. In
voorkomend geval bezorgt Sportaculair Academy u dit attest eenmalig voor de afloop van
de stage. Er worden geen duplicaten nagestuurd.

5 Verzekering


5.1 De deelnemers zijn verzekerd voor lichamelijke schade ten gevolge van deelname
aan de stage. Bij vragen over de verzekering kan u steeds een email sturen naar
hallo@sportaculair.academy.

5.2 Stoffelijke schade, zoals schade veroorzaakt aan kledij, brillen, horloges en andere
persoonlijke bezittingen (gsm, computerspelletjes, iPod en dergelijke) worden niet gedekt
door de verzekering.

6 Beeldmateriaal


6.1
Sportaculair Academy maakt tijdens de lessenreeks en/of stages foto’s en video-
opnames van de activiteiten van de deelnemers. Deze beelden kunnen gebruikt worden
voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden van Sportaculair Academy. Indien
u wenst dat een foto van uw zoon of dochter hiervoor niet gebruikt wordt, dient u dit te
melden bij de inschrijving.

7 Varia


7.1 Sportaculair Academy houdt zich het recht voor om een deelnemer tijdens de
lessenreeks en/of stage naar huis te sturen wegens ontoelaatbaar gedrag. Wanneer een
deelnemer, omwille van zijn/haar ontoelaatbaar gedrag, naar huis wordt gestuurd,
worden de ouders hiervan vooraf verwittigd. Het inschrijvingsgeld zal, overeenkomstig
met het aantal gemiste dagen, na de vakantieperiode worden terugbetaald. Een
administratiekost van 15 euro wordt in mindering gebracht van de terug te storten som.


7.2 Sportaculair Academy verzoekt de ouders in de mate van het mogelijke kledij en/of
voorwerpen te naamtekenen. Dit is belangrijk in geval van verlies. Voor info over verloren
voorwerpen kan u een mailtje sturen naar hallo@sportaculair.academy.


7.3
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle lessenreeksen en/of stages
georganiseerd vanaf 2023.


7.4 Sportaculair Academy houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te
wijzigen zonder hiertoe enige reden te moeten opgeven. Iedere wijziging aan de
voorwaarden zal worden bekendgemaakt via een verwittiging op de website van
Sportaculair Academy www.sportaculair.academy.


Ondersteund door alle vrijwilligers van Sportaculair Academy.